LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Soundtracks - Decay2 (Nihil's Maw) by Sunn O))) lyrics

Sri-suka uvaca
Tatas canu-dinam dharmah
Satyam saucam ksama daya
Kalena balina rajan
Nanksyaty ayur balam smrtih
Vittam eva kalau nrnam
Janmacara-gunodayah
Dharma-nyaya-vyavasthayam
Karanam balam eva hi
Dampatye bhirucir hetur
Mayaiva vyavaharike
Stritve pumstve ca hi ratir
Vipratve sutram eva hi
Lingam evasrama-khyatav
Anyonyapatti-karanam
Avrttya nyaya-daurbalyam
Panditye capalam vacah
Anadhyataivasadhutve
Sadhutve dambha eva tu
Svikara eva codvahe
Snanam eva prasadhanam
Dure vary-ayanam tirtham
Lavanyam kesa-dharanam
Udaram-bharata svarthah
Satyatve dharstyam eva hi
Daksyam kutumba-bharanam
Yaso rthe dharma-sevanam
Evam prajabhir dustabhir
Akirne ksiti-mandale
Brahma-vit-ksatra-sudranam
[Lyrics from: https:/lyrics.az/soundtracks/devils-candy/decay2-nihils-maw-by-sunn-o.html]
Yo bali bhavita nrpah
Praja hi lubdhai rajanyair
Nirghrnair dasyu-dharmabhih
Acchinna-dara-dravina
Yasyanti giri-kananam
Saka-mulamisa-ksaudra-
Phala-puspasti-bhojanah
Anavrstya vinanksyanti
Durbhiksa-kara-piditah
Sita-vatatapa-pravrd-
Himair anyonyatah prajah
Ksut-trdbhyam vyadhibhis caiva
Santapsyante ca cintaya
Trimsad vimsati varsani
Paramayuh kalau nrnam
Ksiyamanesu dehesu
Dehinam kali-dosatah
Varnasramavatam dharme
Naste veda-pathe nrnam
Pasanda-pracure dharme
Dasyu-prayesu rajasu
Cauryanrta-vrtha-himsa-
Nana-vrttisu vai nrsu
Sudra-prayesu varnesu
Cchaga-prayasu dhenusu
Grha-prayesv asramesu
Yauna-prayesu bandhusu
Anu-prayasv osadhisu
Sami-prayesu sthasnusu
Vidyut-prayesu meghesu

Correct these Lyrics