LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

äèñêîòåêà àâàðèÿ - ðýï äëÿ ìîåé äåâ÷îíêè lyrics

, !
- .
. - !
, !
, ,
!
.
.
--- . .
, .

.
,
.
,
, , --
, ,
, .
, ,
OK!
, , . !
.

,
:
" , ,
".

, , .
.
,
.
, ,
.
, - . , , ?
, - !
, , ,
, .
, , ,
!
, ,
, !

[Lyrics from: https:/lyrics.az/aeneioaea-aaadey/-/dyi-aey-iiae-aaa-iiee.html]
Everybody dance with me ain't you!
,

?
, !

, , ...

, , , ! .
- .
, , ,
.
, ,
, .
, "",
, .
, .
, ! !
, ,
, , ?
, - . , .
, ,
, .
- ? - .
, ,
: , .
, .
.
, , .
, .
! ! .
- .
- .
- .
, ,
- .
! , .
, , .

, ! .
- .
,
!

Correct these Lyrics